Welkom bij de asbestdaken website van de provincie Gelderland. Op deze website vind je voorbeelden van plannen van aanpak, middelen voor de communicatie en andere ondersteunende informatie. De documenten zijn vrij te gebruiken in het contact met eigenaren van daken waar mogelijk asbest op ligt.

Begin juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat een verbod op asbestdaken mogelijk zou maken, verworpen. Daarmee is de versnellingsaanpak in een ander daglicht komen te staan. Eind 2019 zal de Staatsecretaris haar bevindingen over hoe verder met de versnellingsaanpak sanering asbestdaken delen met de Tweede Kamer.

Tot die tijd blijft de provincie inzetten op:

  • de koppeling tussen asbestsanering en energietransitie: financieringsregeling Toekomst Bestendig Wonen, ‘Asbest eraf en coöperatief zon erop’ van Energie coöperatie Coöperatie Vallei Energie.  
  • de asbestdakenkaart Gelderland blijft online
  • beschikbare tools voor gemeenten blijven online. Overige onderdelen van het versnellingsplan sanering asbestdaken ronden we af.